Organy Spółki

Władze Spółki

 Organami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd Spółki.

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.

Jedynym wspólnikiem jest Gmina Dwikozy.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników są określone w Kodeksie Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli Spółki.

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a nadto reprezentowanie Spółki przy podejmowaniu wszelkich umów między Spółką, a członkami Zarządu oraz rozwiązywanie ewentualnych sporów między tymi stronami.

Zarząd Spółki

 

Prezes Zarządu – mgr inż. Sebastian Marzec

Członek Zarządu – Anna Barańska-Cheba

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Umową Spółki, Zarząd:

  • prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę,
  • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone dla właściwości innych władz Spółki.

Accessibility Toolbar