Reklamacje

Wszelkie reklamacje z tytułu:

  1. wykonywanych usług, należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel.: +48 15 831 18 14 ,
  2. błędnego naliczenia należności itp. na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

Ewentualne spory wynikające z zawartych umów rozstrzygane są polubownie lub są poddawane pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi.

Accessibility Toolbar